• TOKYO ARCHITECTURE

Kyu-Iwasaki-tei Gardens / Photo: Tokyo Metropolitan Park Association

Kyu-Iwasaki-tei Gardens

Josiah Conder

Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo

Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo

Josiah Conder

TOP